تقلب

سؤالات حقوقی : نحوه تنظیم  ادعا / شکایت از مشتری شما در رابطه با نقض حقوق مؤلفین چگونه است؟

ادعا / شکایت در مورد نقض حقوق مؤلفین و حقوق مرتبط را اپراتور قتعاً به شکل خطی و مستقیماً در دفتر اپراتور و یا با پست زیر قبول می کند : 129164،مسکو، خیابان یاروسلاوسکایا، 7/8، شرکت "پالادا وب سرویس". 

در شکایت نامه باید موارید زیر نوشته شود:

- اسم شاکی ( نام و نام خانوادگی شخص حقیقی، نام کامل  شرکت- برای شخص حقوقی)؛  

آدرس - برای اشخاص حقوقی آدرس محل ثبت نام یا محل اقامت. برای اشخاص حقیقی ( شاخص، جمهوری، منطقه، آستان، شهر(یا روستا) ، خیابان، شماره خانه، پلاک، آیارتمان/ دفتر) یعنی آدرسی که اپراتور باید به آن پاسخ  شکایت را ارسال نماید، و در نهایت آدرس پست الکترونیک؛ 

- برای اسخاص حقوقی - اطلاعات گواهی ثبت دولتی شرکت ؛ برای اشخاص حقیقی – اطلاعات مدارک تصدیق کننده هویت ( شناسنامه یا مدارک جایگزین آن)؛ 

- در شکایت نامه/ ادعا نامه حتماً دلیل نوشتن و هدف آن باید ذکر شود. در صورت در وب سایت واقع شدن مواد/ اسناد/ اطلاعات و ...ناقض حقوق مؤلفین، لازم است که به آن صفحه وب سایت ارجاع بدهید. 

همچنین شاکی ضمانت می دهد که  در صورت غیر قانونی بستن وب سایت و یا بی اساس بودن شکایت در مورد نقض حقوق مؤلفین، او خسارات اپراتور را جبران خواهد کرد. 

به ادعانامه باید کپی تأیید شده اسناد تصدیق کننده حق مدعی  بر اشیاء مورد حقوق مؤلفین می باشد. 

مدارک پیوست شده به اسناد باید در هر صفحه با امضاء و مهر رئس شرکت مدعی تأیید شده باشد. در صورتی که مدعی شخص حقیقی باشد، نسخه مدارک باید تأیید محضری بشود. ادعا نامه/ شکایتنامه از نام شخص حقوقی باید از جانب رئیس شرکت و یا شخص صلاحیت دار شرکت با پیوست کپی وکالتنامه به مهر و امضاء برسد. 

شکایتنامه از نام شخص حقیقی باید در دفتر اپراتور شخصاً توسط شاکی به امضاء برسد. در صورتی که  شخصاً امضاء نمودن شکایتنامه در حضور کارمند اپراتور غیر امکان باشد، امضاء شکایتنامه تأیید محضری خواهد شد. 

مدت بررسی ادعا / شکایت تا 60 روز می باشد. در صورت قبول شکایت و وجود امکانات فنی حذف مستقیم  مواد متخلف، اپراتور اقدامات لازم را انجام می دهد و  توسط پست الکترونیک ذکر شده در شکایتنامه ،  به شاکی گزارش خواهد داد. در صورت عدم ارضاء شاکی و یا نبود امکانات فنی، اپراتور به پست نوشته شده در شکایتنامه،  به شاکی امتناع مستدل خطی ارسال خواهد کرد. 

شکایتنامه های  توسط ناشناس نوشته شده و یا از طریق پست الکترونیک و یا فاکس نوشته شده ، قبول و برسی نخواهند شد. 

روش های پرداخت

به کمک نیاز دارید؟
تیم و شعبه فروش: 73-97-923 (495) 7+
خدمات پشتیبانی: 73-97-923 (495) 7+