استفاده قابل قبول از خدمات

طبق قوانین فدراسیون روسیه ما به موارید زیر اجازه نمی دهیم: 

افشای اطلاعات شخصی مشتریان خود به اشخاص ثالث بدون اجازه و رضایت خود مشتریان ؛

ما می توانیم ارائه خدمات مخابراتی  را با دستور نهاد صلاحیت دار دولتی محلی، دادگاه محلی و یا پلیس محلی قطع نمایم. 

استفاده از خدمات ما بدون مشکل :

- ما به ارسال هرزنامه و استفاده سرورهای ما بعنوان واسطه ارسال چنین نامه ها اجازه نمی دهیم؛

- قرار دادن محتوای غیر قانونی و انجام کلاه برداری: فیشینگ، کارت حقه بازی، هک، اسکن شبکه، مدیریت شبکه های بات نت،  قرار دادن پورنو کودک، و غیره ممنوع است؛ 

- قرار دادن محتوای غیر قانونی مربوط به روسیه ممنوع است؛

- سعی نکنید برای پرداخت خدمات ما از کارتها و حساب های پرداختی به سرقت رفته استفاده بکنید؛

- پرداخت تمامی خدمات را در زمان انجام بدهید.

روش های پرداخت

به کمک نیاز دارید؟
تیم و شعبه فروش: 73-97-923 (495) 7+
خدمات پشتیبانی: 73-97-923 (495) 7+