محاسبه ترافیک

ما گزینه های مختلف محاسبه ترافیک را طبق سفارش شما ارائه می دهیم.

Bandwidth Setup Monthly Fee
1TB Bandwidth $0.00 $0.00
3TB Bandwidth $0.00 $25.00
5TB Bandwidth $0.00 $45.00
10TB Bandwidth $0.00 $80.00
15TB Bandwidth $0.00 $120.00
Unmetered Bandwidth Call us
روش های پرداخت

به کمک نیاز دارید؟
تیم و شعبه فروش: 73-97-923 (495) 7+
خدمات پشتیبانی: 73-97-923 (495) 7+