تماس با ما

. از فرم تماس با ما و یا  از اطلاعات زیر استفاده بکنید Pallada Web Service اگر سؤالی پیش آمد، لطفا جهت تماس با 

Subject
Your name *
Your e-mail address *
Your phone number *
Your request *
Where did you hear about us?
  Please call me back on above mentioned phone number
Verification code *
       Change picture
 

* require fields

129164 ،مسکو، خیابان یاروسلاوسکایا، 7/8، شرکت "پالادا وب سرویس".

923-97-73 (495) 7+

info@pw-service.com

روش های پرداخت

به کمک نیاز دارید؟
تیم و شعبه فروش: 73-97-923 (495) 7+
خدمات پشتیبانی: 73-97-923 (495) 7+