مرکز داده ها

مرکز داده ها "StoreData" در مرکز شهر مسکو واقع است.

مساحت کل مرکز داده ها بیش از 250 متر مربع است.

پارامترهای اصلی از مرکز داده ها :

؛Tier III - استاندارد 942-TIA، درجه 

- قدرت اختصاصی آن kVa 1000    

- امکان نصب بر روی پلت فرم تا 100 کیسهای ارتباطی؛

؛ММТС 9- وجود خطوط ارتاطی فیبر نوری تا مرکز راهگزینی 

- امکان وارد نمودن خطوط ارتباطی فبر  نوری مشتریان به ساختمان مرکز داده ها؛

.MSK-IX  - سازمان دهی نقته دسترسی 

تور مجازی

 

روش های پرداخت

به کمک نیاز دارید؟
تیم و شعبه فروش: 73-97-923 (495) 7+
خدمات پشتیبانی: 73-97-923 (495) 7+