نرمافزار

طیف گسترده ای از سیستم های عامل و برنامه های کاربردی مختلف را ارائه می دهد: Pallada Web Service

  •  (تمام نسخه ها)Windows 2008

  •  درنسخه های مختلف Ubuntu و Debian ، CentOS: Linux

  • FreeBSD

Operating System Setup Monthly Fee
Window 2008 Web Edition $0.00 $15.00
Windows 2008 Standard Edition $0.00 $25.00
Windows 2008 DC Edition 32-bit w/o Hyper-V $0.00 $65.00
Windows 2008 DC Edition 64-bit with Hyper-V $0.00 $65.00
Windows 2008 Enterprise Edition $0.00 $55.00

کنترل پنل ها:

  • DirectAdmin
  • cPanel/WHM
Control Panel Setup Monthly Fee
DirectAdmin $0.00 $20.00
cPanel/WHM $0.00 $45.00

 

روش های پرداخت

به کمک نیاز دارید؟
تیم و شعبه فروش: 73-97-923 (495) 7+
خدمات پشتیبانی: 73-97-923 (495) 7+