پشتبانی

متخصصان پشتیبانی فنی کار را از طریق سیستم تیکیت انجام می دهند. لطفاً هنگام پر کردن تیکیت مفصل در باره مشکل، با  نشان دادن تمام مشخصات فنی بنویسید ( اعم  از خطای URL، عکس صفحه و غیره). 

نوشتن تیکیت:

 • خدمات پشتیبانی- مسائل فنی

   Support
 • مسائل قبل از فروش

  Sales
 • حسابداری- مسائل حسابداری

   Billing
 • مشکلات- مسائل حقوقی

   Abuse
 • عمومی- مسائل عمومی

   General
پشتبانی
پرسش و پاسخ
روش های پرداخت

به کمک نیاز دارید؟
تیم و شعبه فروش: 73-97-923 (495) 7+
خدمات پشتیبانی: 73-97-923 (495) 7+